News

  • 26/05/2013
    סיוע במימון תרופות וטיפולים רפואיים

    פעמים רבות מתקשות המשפחות לממן תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ובכלל זה טיפולים רפואיים שונים. עמותת "נותנים תקווה" ע"פ המלצת הצוות הרפואי והעובדת הסוציאלית בודקים את התאמת הבקשה לקריטריונים .שנקבעו מראש ומסייעים במימון התרופתי/ או הטיפולים.

  • 26/05/2013
    שירותים סוציאליים, ליווי ותמיכה

    צוות "נותנים תקווה" נמצא בקשר ישיר עם השירותים הסוציאליים של בי"ח. מעורבות זו מאפשרת לו לעקוב אחר המשפחות הזקוקות לעזרה ובכך .להיות שותף מלא למערך הטיפול בילד החולה ומשפחתו ולהיות ער לצרכיו הנוספים.

1   2   3